Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Virtuele Vreugde

 

 

Definities

 

 1. Virtuele Vreugde: Virtuele Vreugde, vertegenwoordigd door Sanne Bisschops, gevestigd te Torenstraat 33 6129 EE Urmond.

 2. Opdrachtgever: degene met wie Virtuele Vreugde een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Virtuele Vreugde en opdrachtgever samen.

 4. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Virtuele Vreugde.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van Virtuele Vreugde zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 31 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

 

Aanvaarding

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Virtuele Vreugde zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Virtuele Vreugde slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Virtuele Vreugde hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Virtuele Vreugde hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Virtuele Vreugde te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Virtuele Vreugde vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Virtuele Vreugde, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Virtuele Vreugde een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Virtuele Vreugde is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Virtuele Vreugde de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Virtuele Vreugde heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Virtuele Vreugde prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

 11. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Virtuele Vreugde op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Virtuele Vreugde gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij of zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Virtuele Vreugde.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Virtuele Vreugde haar verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Virtuele Vreugde op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de opdrachtgever zijn of haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Virtuele Vreugde, dan is hij of zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Virtuele Vreugde te betalen.

 

 

Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Virtuele Vreugde enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Virtuele Vreugde voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Virtuele Vreugde tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Virtuele Vreugde tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Virtuele Vreugde.

 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Virtuele Vreugde de betreffende bescheiden.Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Virtuele Vreugde en de opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Virtuele Vreugde schriftelijk in gebreke stellen.Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

       Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen           met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.Vrijwaring

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Virtuele Vreugde tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Virtuele Vreugde geleverde diensten.


Klachten

 1. De opdrachtgever dient een door Virtuele Vreugde verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoord een verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Virtuele Vreugde daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Virtuele Vreugde in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Virtuele Vreugde gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.Aansprakelijkheid Virtuele Vreugde

 1.  Virtuele Vreugde is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Virtuele Vreugde aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Virtuele Vreugde is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Virtuele Vreugde aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Virtuele Vreugde toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Virtuele Vreugde niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Virtuele Vreugde in verzuim is.

 3. Virtuele Vreugde heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Virtuele Vreugde kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.Wijziging algemene voorwaarden

 1. Virtuele Vreugde is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Virtuele Vreugde zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Virtuele Vreugde is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 24 maart 2023

Algemene Voorwaarden Virtuele Vreugde
PDF – 181,3 KB